گفتگو ها
کمونیسم کارگری و تشدید تخاصمات میان دو قطب تروریستی جهان معاصر
گفتگو پیرامون بیانیه حزب در باره تحولات جهانی
پيامدهاى سياسى بحران سرمايه دارى
تحولات خاورمیانه: وضعیت حاضر٬ مسائل پیش رو گفتگو با اعضایی از هیات دایر حزب
چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحولات جامعه را تامین کنیم
اول ماه مه: ویژگیهای جهان معاصر٬ سیاست ما
ویدئو  گفتگو با صدای کمونیسم کارگری در نقد منشور سرنگونی حککا
در حاشیه قرآن سوزی در آمریکا و جنایت اسلامیستها در مزارشریف
ویدئو  گفتگو در مورد قرآن سوزی و جنایت اسلامیستها و اول ماه مه
لیبی: کدام اهداف؟ چرا اقدام نظامی؟
ویدئو  گفتگو پیرامون دخالت نظامی غرب در لیبی
سال جدید: مصافهای قدیم و جدید
گفتگو با علی جوادی پیرامون دور جدید اعتراضات توده ای در ایران
خیزش توده ای در مصر: چشم انداز و مسائل گرهی پیشارو
تونس: تحولات حاضر٬ چشم انداز آتی٬ امیدها و مخاطرات
گفتگوهایی پیرامون کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در باره طرح عملیاتی "محله محور
ارزیابی از گرایش ضد لنین – ضد منصور حکمت در حزب اکس "کمونیست کارگری"
علی جوادی پاسخ میدهد
جنبش سبز پس از ۲۲ خرداد
اعتصاب در شهرهاى کردستان٬ ناسيوناليسم چپ و تاکتيک توده اى
ناسيوناليسم کرد و اعتصاب در شهرهاى کردستان
در اعتراض به اعدامها و رژیم صد هزار اعدام
پیرامون توطئه های تروریستی رژیم اسلامی
کارگران کمونيست و اول ماه مه
ايران در سالی که گذشت
پیرامون مسائل گرهی سازماندهی حزبی و توده ای طبقه کارگر
کرنش اصلاح طلبان حکومتی و پی آمدهای آن
انقلاب ٥٧ شکست خورد٬ زنده باد انقلاب کارگری
حذف سوبسیدها: اهداف رژیم٬ سیاستهای ما
پیرامون شوراهای سرخها
روش برخورد به جنبش های بوروژایی
گفتگو پیرامون مباحث پلنوم ۵ حزب
مسائل حاد سرنگونی رژیم اسلامی
زنده باد جنبش سرخها٬ زنده باد شوراهای سرخها
حزب حکمتیست کجا ایستاد
در توضیح منشور آزادی برابری و رفاه
حلقه های گرهی در سرنگونی رژیم اسلامی
پیرامون خیزش توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی
در آغاز سومین سالگرد
کمونیسم کارگری و مضحکه انتخابات در رژیم اسلامی
مبارزه علیه اسلام : کدام روش؟
اول ماه مه و کمونیسم کارگری
جهان سرمایه داری در بن بست
پیرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب موسوم به "کمونیست کارگری"
پیرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب موسوم به "کمونیست کارگری
پیرامون پلنوم چهارم حزب اتحاد کمونیسم کارگری
مصاحبه با ایران استار
معنا و پی آمدهای سیاسی پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا
پی آمدهای بحران جهان سرمایه داری، خطوط عمده وظایف ما
بحران و فروپاشى مالى آمريکا و سرمايه دارى امروز
انتخابات آمریکا: دمکراسی و کمونیسم کارگری
کمونیسم کارگری، مذهب زدائی و گرایشات راست
در مورد قطعنامه کنترل کارگری
در باره گرانی و راه حل ما
زن و سوسیالیسم
گفتگو پیرامون پلنوم سوم حزب، بزرگداشت منصور حکمت و "تهدیدات" و "مذاکرات" آمریکا و جمهوری اسلامی
گرانى٬ کمونيستها و شورش گرسنگان٬ سياستهاى پوپوليستى و آنارکو پاسيفيستى
حق تالیف
چگونه برای لغو کار کودکان در کوره پزخانه ها مبارزه کنیم؟
کشتار کارگران در اراک + استراتژی پیروزی برای کارگران هفت تپه
نقدی بر بیانیه اهداف دانشجویان سوسیالیست
پیرامون تحولات اخیر در حزب حکمتیست
به مناسبت سالگرد تشکیل حزب اتحاد کمونیسم کارگری
فقر و راه حل ها
علی جوادی از هیات دائر پاسخ میدهد
مروری بر اول ماه مه
بحران غذا و راه مبارزه با آن
کارگران کمونیست و اول ماه مه
تعیین حداقل دستمزد: مسائل گرهی طبقه ما
در باره برخی مسائل جنبش کمونیسم کارگری - بخش دوم
گفتگوی شهروند با علی جوادی - دبیر کمیته مرکزی
ویدئو  گفتگوی با سایت خبرگاه پیرامون جنگ
گفتگوی نشریه آزادی زن با علی جوادی پیرامون جنگ
تحریم بانکی : موافقین و مخالفین اش
ویدئو  گفتگوی رادیو سپهر با علی جوادی در زمینه حمله احتمالی امریکا به ایران
پیشرفتهای کمپین : روز جهانی علیه اعدام - علیه رژیم صد هزار اعدام
گفتگو پیرامون کمپین ده اکتبر روز جهانی علیه اعدام و رژیم صد هزار اعدام
گفتگو با نشریه برای یک دنیای بهتر - اوضاع سیاسی ایران
گفتگو پیرامون مباحث منصور حکمت در پلنوم - ۱۴ بخش سوم
گفتگوی پیرامون بیانیه بسوی اتحاد کمونیسم کارگری
گفتگو پیرامون پلنوم ۱۴ حزب
گفتگو پیرامون اوضاع سیاسی، تحریم اقتصادی و خطر جنگ
گفتگو پیرامون : حزب رهبر - حزب سازمانده
گفتگو پیرامون بیانیه حقوق مهاجرین
پی آمدهای سیاسی جنگ خاورمیانه