مرکز مطالعات کمونیسم کارگری
ویدئو  سمینار بحران حزب "حکمتیست" ٬ شکست یک خط
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ سمینار بحران در حزب "حکمتیست"٬
ویدئو  ارزیابی از موقعیت کنونی جنبش سرنگونی - صدا در ابتدا ضعیف است
ویدئو  بخش اول پرسش و پاسخ: سمینار ارزیابی از موقعیت جنبش سرنگونی
ویدئو  بخش دوم پرسش و پاسخ سمینار: ارزیابی از موقعیت جنبش سرنگونی
ویدئو  چرخش جامعه به چپ٬ چرخش احزابی به راست: پرسش و پاسخ
ویدئو  چرخش جامعه به چپ٬ چرخش احزابی به راست
ویدئو  ایران به کدام سو میرود؟ نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده
ویدئو  ایران به کدام سو میرود: پرسش و پاسخ
ویدئو  اوضاع حاضر و نقدی بر دو گرایش توده ایستی و پوپولیستی
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ سمینار اوضاع سیاسی حاضر
ویدئو  سمینار کتنرل کارگری و مخالفین اش: سخنرانی
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ : سمینار کنترل کارگری و مخالفین اش
ویدئو  کنترل کارگری
ویدئو  خطر فلاکت و راه مبارزه با آن
ویدئو  ایران خودرو، کمونیسم کارگری و حزب رهبر - سازمانده
ویدئو  حزب و جامعه : از گروه فشار تا حزب سیاسی، نگاهی به گذشته، تلاشی برای آینده - پرسش و پاسخ
ویدئو  سمینار: حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سیاسی
ویدئو  در نقد تزهای شکست طلبانه سوسیالیستی حمید تقوایی
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ سمینار: نقد تزهای شکست طلبانه حمید تقوایی
ویدئو  جنگ و مبانی سیاستهای جنبش ما
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ سمینار جنگ و مبانی سیاستهای ما
ویدئو  پرسش و پاسخ : آیا پس از عراق نوبت ایران است؟
ویدئو  آیا پس از عراق نوبت ایران است؟
ویدئو  جنبش سرنگونی، انقلاب، انقلاب کارگری : در نقد پوپولیسم حمید تقوایی-۱
ویدئو  جنبش سرنگونی، انقلاب، انقلاب کارگری - در نقد پوپولیسم حمید تقوایی - ۲
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ : جنبش سرنگونی، انقلاب و انقلاب کارگری
ویدئو  در مقابل تعرض رژیم اسلامی چه باید کرد؟
ویدئو  موقعیت و وظایف ویژه کمونیسم کارگری - بخش پرسش و پاسخ
ویدئو  موقعیت و وظایف ویژه کمونیسم کارگری - بخش اول
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ پروژه اتحاد کمونیسم کارگری
ویدئو  پروژه اتحاد کمونیسم کارگری و مخالفین اش
ویدئو  بخش پرسش و پاسخ در سمینار بسوی اتحاد صفوف کمونیسم کارگری- صوتی
ویدئو  بسوی اتحاد صفوف کمونیسم کارگری
ویدئو  بسوی اتحاد صفوف جنبش کمونیسم کارگری
ویدئو  چگونه باید به اختلافات در حزب نگاه کرد؟ - صدا اکو دارد
ویدئو  کمونیسم کارگری و نقد نقطه نظرات حمید تقوایی
ویدئو  اختلاف ما بر سر چیست؟ مختصات یک حزب مدرن مارکسیستی
ویدئو  بخش پاسخ به سئوالات در سمینار "موقعیت کمونیسم کارگری در ایران"
ویدئو  سخنرانی علی جوادی در انجمن مارکس :حزب و رهبران کمونیست جامعه